Regulamin VI Sympozjum TLMZ
§1. Postanowienia główne i definicje

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2023 r.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  a. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
  b. Wydarzenie – “VI Sympozjum TLMZ” organizowane w dniu 9.09.2023 r. w sali miesięcznika ZDROWIE bez leków ul. Rudzka 22, 95-030 Rzgów na zasadach określonych
  w Regulaminie.
  c. Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura do zakupu Biletu wstępu
  na Wydarzenie.
  d. Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Wydarzenia.
  e. Organizator – MediaCom Press Sp. z o.o.
  93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19a
  NIP: 7282811746 REGON: 365727311 Numer KRS: 0000646194
  Kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości.
  SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO.
  f. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
  posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż
  Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca.
  g. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i
  przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  h. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Wydarzenia,
  określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika.
  i. Rejestracja – czynność dokonywana w celu zakupu Biletu na Wydarzenie.
  j. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze
  przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria
  zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, wprowadzenie stanu
  epidemiologicznego, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych,
  wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki).
  k. Bilet – bilet wstępu w formie elektronicznej, który potwierdza zakup wejściówki objęty
  na Wydarzenie na zasadach określonych w Regulaminie.
  Bilet zostaje wysłany w ciągu 24 godzin przez Organizatora po otrzymaniu środków. Organizator zastrzega sobie prawo, że wysyłka ta może się wydłużyć na przykład w momencie, gdy dniem zakupu nie jest dzień roboczy.
  l. Uczestnik – osoba fizyczna, która zakupiła Bilet na Wydarzenie w związku z
  prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
  §2. Rejestracja, bilety i warunki udziału w Wydarzeniu
 3. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień
  niniejszego Regulaminu oraz zakup Biletu na stronie www.sympozjum-tlmz.pl.
 4. Liczba Biletów jest ograniczona, a przy braku dostępności Biletów Organizator wyłączy
  możliwość ich zakupu na stronie Wydarzenia.
 5. Potwierdzeniem udziału w Wydarzeniu jest opłacenie Biletu i potwierdzenie zgłoszenia przez
  Organizatora w wysłanym na podany adres e-mail w formularzu zamówienia numerowany
  Bilet w formie elektronicznej.
 6. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnikowi, który nie dokonał
  zapłaty za Bilet.
 7. Uczestnikom, którzy dokonali zakupu Biletu poprzez stronę www.sympozjum-tlmz.pl nie
  przysługuje prawo do jego zwrotu ani wymiany.
 8. Udział w Wydarzeniu jest płatny, jednakże Organizator dopuszcza możliwość udziału na
  warunkach specjalnych dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia.
 9. Opłata za Bilet nie obejmuje kosztów dojazdu. Bilet zostaje wysłany w ciągu 24 godzin przez Organizatora po otrzymaniu środków . Organizator zastrzega sobie prawo, że wysyłka ta może się wydłużyć na przykład w momencie, gdy dniem zakupu nie jest dzień roboczy.
 10. Cena biletów jest ceną brutto (8% VAT) na warunkach ulgi podatkowej dotyczącej usług
  kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu.
  §3. Zasady udziału w Wydarzeniu
 11. Wydarzenie skierowana jest otwarta dla każdego, kto jest zainteresowany jej tematyką.
 12. Program Wydarzenia dostępny jest pod adresem www.sympozjum-tlmz.pl w zakładce
  „Harmonogram”.
 13. Wydarzenie jest organizowane przy współudziale organizacji wymienionych na stronie
  www.sympozjum-tlmz.pl i w czasie Wydarzenia mogą pojawić się materiały promujące lub
  ulotki informacyjne tych organizacji.
 14. Uczestnik zgadza się na wykonywanie zdjęć, nagrań audio-wideo i transkryptów w trakcie
  Wydarzenia z udziałem Uczestnika.
 15. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia/nagrania/fragmenty transkryptów z
  wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych w kontekście
  Wydarzenia. Uczestnik, który nie życzy sobie publikacji przedstawiającej wyłącznie jego/jej
  wizerunek na zdjęciu/nagraniu lub fragmencie transkryptu proszony jest o wysłanie
  wiadomości e-mail na adres Organizatora: kontakt@zdrowiebezlekow.pl nie później niż do dnia
  8.09.2023 r.
 16. Zabrania się pod karą grzywny w wysokości 10 000,00 zł wykonywania nagrań audio-wideo
  podczas trwania Wydarzenia. W szczególności utrwalania na wszelkich nośnikach przebiegu
  Wydarzenia, wystąpień gości i koncertu.
 17. Wyjątkiem jest Polska Akademia Zdrowia, która ma prawo do wyłączności na filmowanie
  całego Wydarzenia jako partner medialny.
 18. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem
  faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo
  do posługiwania się nimi.
 19. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Wydarzeniu w sposób nieprowadzący do
  utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Wydarzenia oraz niepodejmowania
  jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
  bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub
  Nabywcy, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników,
  Nabywcy lub osób trzecich.
 20. Organizator może zapytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z Wydarzenia,
  w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub
  krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
 21. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Wydarzenia.
 22. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 23. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności
  Wydarzenia. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej
  Wydarzenia.
  §4. Ochrona danych
 24. Organizator jest administratorem danych osobowych wskazanych podczas Rejestracji i
  zakupu Biletu na Wydarzenie.
 25. Organizator używa protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
 26. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
  b. Zgodnie z Polityką Prywatności.
  c. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany
  bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą
  elektroniczną.
  d. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
  celów/uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a przetwarzanie
  nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 27. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i celu na podstawie udzielonej zgody
  przez Uczestnika.
 28. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
 29. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przez czas trwania Umowy
  oraz przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych
  roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres
  wymagany przepisami prawa.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom
  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom,
  sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie
  przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
 31. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
  a. Rozwiązania Umowy i po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7.
  b. Cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na
  przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgoda została wyrażona lub jeżeli dane są
  przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu Organizatora.
  §5. Odpowiedzialność
 32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. Niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika.
  b. Brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo
  ograniczenia w jego dostępności.
  c. Brak możliwości zapłaty za Bilet.
  d. Brak możliwości dojazdu Uczestnika na Wydarzenie (informacja o lokalizacji jest
  podana w §1 ust. 2 pkt. b.).
  e. Poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby
  trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych
  przez osobę dokonującą Rejestracji.
  f. Poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby
  trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób
  trzecich, na które nie miał wpływu Organizator.
  g. Poniesione szkody, jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby
  trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Wydarzenia przez
  Organizatora w wyniku Siły Wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu
  Organizator).
 33. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Wydarzeniu.
 34. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności
  nabyte w czasie Wydarzenia.
  §6. Reklamacje
 35. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody.
  Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy) oraz możliwie dokładnie opisać
  nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt
  e-mailowy pod adresem: kontakt@zdrowiebezlekow.pl.
 36. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym, możliwym terminie, jednak nie dłuższym
  niż 14 dni.
 37. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia
  reklamacyjnego.
  §7. Własność intelektualna
 38. Tytuł i program Wydarzenia, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i
  wideo wykorzystywane do promocji Wydarzenia, jak i prezentacje przysługują
  Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 39. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody
  Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw. W szczególności nie mogą być
  używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może
  wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić
  Organizatorowi. Kopiowanie materiałów lub/i nagrywanie Wydarzenia, a także
  udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności
  karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 40. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać
  odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych
  oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących
  Wydarzenia.
  §8. Postanowienia końcowe
 41. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zakupem Biletu.
 42. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika,
  Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem
  Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy z Organizatorem pod adresem
  kontakt@zdrowiebezlekow.pl.
 43. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 44. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zakupiły Biletu na Wydarzenie lub
  zaakceptowały nowy regulamin.
 45. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Wydarzenia, a także do jej
  odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W
  przypadku odwołania Wydarzenia, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym
  Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 46. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
  prawa polskiego.
 47. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek
  z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 48. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie
  przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 49. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki
  Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu VI Sympozjum TLMZ
  obowiązującego od dnia 17 maja 2023 r.
  Polityka prywatności i plików cookies
 50. Poprzez “pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
  końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W
  szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 51. Poprzez “Serwis” rozumie się stronę internetową wydarzenia VI Sympozjum TLMZ, którego
  adresem witryny jest www.vi-sympozjum.pl. Administratorem Serwisu jest BLUE RANCH Sp. z
  o. o. z siedzibą w Podkowie Leśnej (05-807) przy ul. Szpaków 18, wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
  st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
  numerem: 0000822648, posiadającąREGON: 385285926, NIP: 5291829325.
 52. Przez “Użytkownika” rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie
  posiadającą osobowości prawnej i korzystającą z Serwisu.
 53. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 54. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Administrator wykorzystuje te
  pliki do:
  a. Możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie
  Serwis.
  b. Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
  Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z
  jego preferencjami wyświetlić stronę.
  c. Do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
  Użytkownika.
 55. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora Serwisu, w tym w
  szczególności Użytkowników Serwisów, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 56. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.
 57. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
  dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia
  te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną
  obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 58. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
  cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
  są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 59. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  a. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  c. Google Chrome:
  www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d. Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 60. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika
  mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.