Kodeks przetwarzania danych osobowych
Niniejszy Kodeks przetwarzania danych osobowych określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
  MediaCom Press Sp. z o.o.
  93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19a
  NIP: 7282811746 REGON: 365727311 Numer KRS: 0000646194
  Kapitał zakładowy 100 000 zł wpłacony w całości. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
  aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w
  przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy
  stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w
  następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz: Polityka prywatności i plików cookies].
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu, który wynika z funkcji konkretnego
  formularza.
 7. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom
  trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
  umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
  danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Kodeksie przetwarzania danych osobowych, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób
  widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
  działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te
  mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy
  się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
  jesteśmy do dyspozycji.